Vážené pacientky!

Na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR, zo dna 12.03.2020, vo veci nariadenia opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia COVID-19 podla § 12 ods. 2 písm. b) a f) a § 48 ods. 4 písm. l) zákona c. 355/2007 Z. z. a podla § 46a § 47 zákona c. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (dalej len „zákon c. 71/1967 Zb.”) nariaduje nasledovné opatrenia:

  1. 1. Všetkým osobám s prechodným a trvalým pobytom v Slovenskej republike, žijúcim na území SR nad 90 dní alebo zamestnaným na území SR, ktoré sa v období od 13.03.2020 od 7.00 vrátili zo zahranicia, vrátane osôb, ktoré s touto osobou žijú v spolocnej domácnosti sa podla § 12 ods. 2 písm. f) zákona c. 355/2007 Z. z. nariaduje izolácia v domácom prostredí.
  2. 2. Všetkým osobám s prechodným a trvalým pobytom v Slovenskej republike, žijúcim na území SR nad 90 dní alebo zamestnaným na území SR, ktoré sa v období od 13.03.2020 od 7.00 vrátili zo zahranicia, sa nariaduje podla § 12 ods. 2 písm. b) zákona c. 355/2007 Z. z., aby bezprostredne po návrate do SR oznámili túto skutocnost a to telefonicky alebo elektronicky poskytovatelovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivost v špecializacnom odbore všeobecné lekárstvo, a s ktorým má uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti alebo poskytovatelovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivost v špecializacnom odbore pediatria, a s ktorým má dieta uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.
  3. 3. Všetkým poskytovatelom zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú zdravotnú starostlivost v špecializacnom odbore všeobecné lekárstvo alebo pediatria sa nariaduje,aby u osôb s prechodným a trvalým pobytom v Slovenskej republike, žijúcim na území SR nad 90 dní alebo zamestnaným na území SR, ktoré sa v období od 13.03.2020 od 7.00 vrátili zo zahranicia do SR, vrátane osôb, ktoré s touto osobou žijú v spolocnej domácnosti, rozhodli o izolácii v domácom prostredí podla § 12 ods. 2 písm. f) zákona c. 355/2007 Z. z. a to na dobu 14.

Na základe uvedeného Vás žiadame aby ste v prípade respiračného ochorenia (teplota nad 38°C, kašel, dýchavičnost, slabosť, únava) nechodili do ambulancie, kontaktujte vašeho všeobecného lekára resp. určené infolinky.

Termíny pre tehotné ostávajú bez zmeny, inak vyšetrujeme len akútne stavy.
Naspät na hlavnú stránku